تماس با ما

صفحه اصلی > تماس با ما

تلفن: 08138253512/08138253513
10 الی 13/ 17 الی 19 به جز روهای تعطیل
مقالات تنها از طریق سایت دریافت میگردد.
دبیرخانه وستاد علمی:
مرکز تحقیقات ، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان
آدرس : همدان کیلومتر 5 جاده تهران - مرکز تحقیقات ، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان - کدپستی 91169-65199