تاریخ های مهم

صفحه اصلی > تاریخ های مهم

ارسال چکیده واصل مقالات: 10شهریور1396 تا 16 شهریور تمدید شد

اعلام نتایج داوری:7روز پس ارسال مقالات

واریز هزینه ها : از زمان پذیرش تا 15 شهریور1396

زمان برگزاری: 23شهریور 1396